Trang chủĐiều hànhThông tin, thông báoTHỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 04/5/2020

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 04/5/2020

  • PDF.InEmail
      Lớp 11/1    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   Ngoại ngữ Hóa học Địa lí Ngoại ngữ Ngữ văn
2 CHAOCO Ngữ văn Ngữ văn Hóa học Sinh học Vật lí
3 Lịch sử Ngữ văn Ngoại ngữ Toán học Vật lí Toán học
4 GDCD Hóa học Toán học Công nghệ Công nghệ Toán học
5 Vật lí Toán học Ngoại ngữ Sinh học Ngữ văn Chủ nhiệm
             
      Lớp 11/2    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   Ngoại ngữ Địa lí Toán học Vật lí Toán học
2 CHAOCO Sinh học Ngoại ngữ Toán học Vật lí Ngoại ngữ
3 GDCD Ngữ văn Hóa học Hóa học Công nghệ Ngữ văn
4 Ngoại ngữ Ngữ văn Toán học Vật lí Lịch sử Ngữ văn
5 Ngữ văn Hóa học Toán học Công nghệ Sinh học Chủ nhiệm
             
      Lớp 11/3    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   Toán học Ngữ văn Sinh học Ngoại ngữ Ngoại ngữ
2 CHAOCO Toán học Ngữ văn Toán học Công nghệ Ngoại ngữ
3 Toán học Sinh học Hóa học Địa lí Ngữ văn Vật lí
4 Hóa học Ngoại ngữ Lịch sử Vật lí Ngữ văn Toán học
5 Hóa học Ngữ văn GDCD Công nghệ Vật lí Chủ nhiệm
             
      Lớp 11/4    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   Toán học Ngữ văn Công nghệ Ngữ văn Vật lí
2 CHAOCO Ngoại ngữ Toán học Vật lí Ngữ văn Công nghệ
3 Địa lí Ngoại ngữ Toán học Sinh học Lịch sử Ngoại ngữ
4 Vật lí Ngữ văn Hóa học Toán học Sinh học Hóa học
5 Ngoại ngữ Ngữ văn Hóa học Toán học GDCD Chủ nhiệm
             
      Lớp 11/5    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   Hóa học Vật lí Hóa học Ngữ văn Ngoại ngữ
2 CHAOCO Hóa học Địa lí GDCD Ngữ văn Toán học
3 Toán học Ngữ văn Công nghệ Vật lí Sinh học Toán học
4 Công nghệ Ngữ văn Ngoại ngữ Sinh học Ngoại ngữ Ngữ văn
5 Vật lí Toán học Lịch sử Toán học Ngoại ngữ Chủ nhiệm
             
      Lớp 12/1    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Vật lí Sinh học Ngoại ngữ Toán học Lịch sử Ngữ văn
2 CHAOCO Toán học Ngoại ngữ Toán học Ngoại ngữ Ngữ văn
3 Ngoại ngữ Toán học Ngữ văn GDCD Ngữ văn Địa lí
4 Hóa học Hóa học Địa lí Lịch sử Ngoại ngữ Vật lí
5 GDCD Ngữ văn Toán học Địa lí Công nghệ Chủ nhiệm
             
      Lớp 12/2    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ Địa lí Địa lí Lịch sử
2 CHAOCO Toán học Toán học Vật lí Ngoại ngữ Vật lí
3 Hóa học Toán học Toán học Toán học Ngữ văn Ngữ văn
4 Ngoại ngữ Sinh học Lịch sử Công nghệ Ngoại ngữ Ngữ văn
5 GDCD Hóa học Ngữ văn Địa lí GDCD Chủ nhiệm
             
      Lớp 12/3    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 GDCD Ngoại ngữ Công nghệ Sinh học Ngữ văn Vật lí
2 CHAOCO Sinh học Địa lí Hóa học Ngữ văn Ngữ văn
3 Toán học Hóa học Ngữ văn Hóa học Ngoại ngữ Ngữ văn
4 Vật lí Toán học Ngoại ngữ Toán học Vật lí Địa lí
5 Ngoại ngữ Toán học Lịch sử Toán học Ngoại ngữ Chủ nhiệm
             
      Lớp 12/4    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hóa học Hóa học Hóa học Công nghệ GDCD Địa lí
2 CHAOCO Ngoại ngữ Lịch sử Sinh học Vật lí Toán học
3 Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ Vật lí Ngữ văn Toán học
4 Ngữ văn Sinh học Toán học Địa lí Ngữ văn Ngoại ngữ
5 Ngoại ngữ Ngữ văn Toán học Toán học Vật lí Chủ nhiệm
             
      Lớp 12/5    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Địa lí Toán học Ngữ văn Vật lí Lịch sử Ngữ văn
2 CHAOCO Toán học GDCD Toán học Ngữ văn Ngữ văn
3 Vật lí Hóa học Hóa học Toán học Ngữ văn Hóa học
4 Vật lí Ngoại ngữ Ngoại ngữ Sinh học Ngoại ngữ Ngoại ngữ
5 Toán học Sinh học Địa lí Công nghệ Ngoại ngữ Chủ nhiệm
             
      Lớp 12/6    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngữ văn Ngữ văn Toán học Hóa học Ngữ văn Ngữ văn
2 CHAOCO Ngữ văn Toán học Sinh học Ngoại ngữ Vật lí
3 Ngoại ngữ Hóa học GDCD Địa lí Ngoại ngữ Ngoại ngữ
4 Địa lí Hóa học Vật lí Toán học Công nghệ Sinh học
5 Lịch sử Toán học Ngoại ngữ Toán học Vật lí Chủ nhiệm
             
      Lớp 12/7    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán học Toán học Ngữ văn Vật lí Sinh học Địa lí
2 CHAOCO Toán học Ngữ văn Công nghệ Lịch sử Hóa học
3 Vật lí Ngoại ngữ Ngoại ngữ Sinh học Ngoại ngữ Ngữ văn
4 GDCD Ngoại ngữ Toán học Hóa học Vật lí Ngữ văn
5 Ngoại ngữ Ngữ văn Toán học Hóa học Địa lí Chủ nhiệm
             
      Lớp 12/8    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngữ văn Ngoại ngữ GDCD Toán học Ngoại ngữ Toán học
2 CHAOCO Toán học Ngoại ngữ Toán học Địa lí Ngữ văn
3 Vật lí Toán học Ngữ văn Sinh học Công nghệ Ngoại ngữ
4 Sinh học Hóa học Ngữ văn Hóa học Ngữ văn Địa lí
5 Hóa học Ngoại ngữ Vật lí Lịch sử Vật lí Chủ nhiệm
             
      Lớp 12/9    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 GDCD Toán học Vật lí Hóa học Vật lí Ngoại ngữ
2 CHAOCO Hóa học Ngoại ngữ Địa lí Lịch sử Hóa học
3 Ngoại ngữ Sinh học Công nghệ Toán học Ngoại ngữ Vật lí
4 Toán học Ngữ văn Ngữ văn Toán học Địa lí Ngữ văn
5 Toán học Ngoại ngữ Ngữ văn Sinh học Ngữ văn Chủ nhiệm
             
      Lớp 12/10    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Vật lí Ngữ văn Ngữ văn Toán học Vật lí Toán học
2 CHAOCO Hóa học Ngữ văn Vật lí Sinh học Toán học
3 Công nghệ Ngoại ngữ Ngoại ngữ Hóa học Lịch sử Ngoại ngữ
4 Ngoại ngữ Toán học GDCD Địa lí Ngữ văn Hóa học
5 Toán học Ngoại ngữ Địa lí Sinh học Ngữ văn Chủ nhiệm
             
      Lớp 12/11    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Vật lí Ngữ văn Địa lí GDCD Ngữ văn Ngoại ngữ
2 CHAOCO Ngoại ngữ Công nghệ Hóa học Ngữ văn Hóa học
3 Ngoại ngữ Sinh học Vật lí Toán học Địa lí Vật lí
4 Toán học Ngữ văn Ngoại ngữ Toán học Lịch sử Toán học
5 Toán học Hóa học Ngữ văn Sinh học Ngoại ngữ Chủ nhiệm
             
      Lớp 12/12    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngoại ngữ Hóa học Ngoại ngữ Sinh học Ngoại ngữ Hóa học
2 CHAOCO Toán học Vật lí Địa lí Vật lí Toán học
3 Sinh học Ngữ văn Ngữ văn Toán học Lịch sử Toán học
4 Toán học Ngoại ngữ Ngữ văn GDCD Ngữ văn Vật lí
5 Địa lí Ngoại ngữ Công nghệ Hóa học Ngữ văn Chủ nhiệm
             
      Lớp 10/1    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Vật lí Hóa học Toán học Hóa học GDCD Lịch sử
2 CHAOCO Công nghệ Toán học Công nghệ Vật lí Vật lí
3   Ngoại ngữ Địa lí Ngoại ngữ Lịch sử Hóa học
4   Ngữ văn Ngữ văn Toán học Ngoại ngữ Sinh học
5   Ngữ văn Ngữ văn Toán học Ngoại ngữ Chủ nhiệm
             
      Lớp 10/2    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngoại ngữ Toán học GDCD Sinh học Toán học Lịch sử
2 CHAOCO Hóa học Lịch sử Hóa học Ngữ văn Vật lí
3   Công nghệ Ngữ văn Hóa học Ngoại ngữ Ngữ văn
4   Công nghệ Toán học Địa lí Ngoại ngữ Ngữ văn
5   Ngoại ngữ Toán học Vật lí Vật lí Chủ nhiệm
             
      Lớp 10/3    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hóa học Ngữ văn Hóa học Toán học Ngữ văn Ngoại ngữ
2 CHAOCO Hóa học Ngoại ngữ Toán học Ngữ văn Công nghệ
3   Ngoại ngữ Vật lí Địa lí Toán học Ngoại ngữ
4   Công nghệ GDCD Sinh học Toán học Lịch sử
5   Ngữ văn Lịch sử Vật lí Vật lí Chủ nhiệm
             
      Lớp 10/4    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Lịch sử Hóa học Vật lí Toán học Ngoại ngữ Hóa học
2 CHAOCO Ngoại ngữ Địa lí Ngoại ngữ Vật lí Lịch sử
3   Sinh học GDCD Ngữ văn Ngữ văn Toán học
4   Ngữ văn Hóa học Ngữ văn Toán học Công nghệ
5   Công nghệ Ngoại ngữ Vật lí Toán học Chủ nhiệm
             
      Lớp 10/5    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hóa học Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn Vật lí Vật lí
2 CHAOCO Hóa học Ngữ văn Ngữ văn Địa lí Ngoại ngữ
3   Ngoại ngữ Ngoại ngữ Công nghệ Công nghệ Lịch sử
4   Toán học Lịch sử Vật lí Toán học GDCD
5   Toán học Hóa học Sinh học Toán học Chủ nhiệm
             
      Lớp 10/6    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán học Ngữ văn Ngoại ngữ Vật lí Vật lí Lịch sử
2 CHAOCO Sinh học GDCD Hóa học Toán học Địa lí
3   Toán học Ngữ văn Ngoại ngữ Toán học Ngoại ngữ
4   Hóa học Lịch sử Ngoại ngữ Ngữ văn Công nghệ
5   Công nghệ Vật lí Hóa học Ngữ văn Chủ nhiệm
             
      Lớp 10/7    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Lịch sử Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn Hóa học
2 CHAOCO Công nghệ Ngữ văn Ngoại ngữ Công nghệ GDCD
3   Hóa học Lịch sử Sinh học Vật lí Vật lí
4   Toán học Địa lí Toán học Vật lí Ngoại ngữ
5   Toán học Hóa học Toán học Ngữ văn Chủ nhiệm
             
      Lớp 10/8    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh học Công nghệ Lịch sử Ngữ văn Địa lí Toán học
2 CHAOCO Ngữ văn Hóa học Ngữ văn Ngoại ngữ Toán học
3   Ngữ văn Vật lí Hóa học Vật lí Công nghệ
4   Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán học Lịch sử Vật lí
5   Hóa học GDCD Toán học Ngoại ngữ Chủ nhiệm
             
      Lớp 10/9    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán học Sinh học Ngữ văn Vật lí Ngoại ngữ GDCD
2 CHAOCO Ngoại ngữ Ngữ văn Công nghệ Toán học Lịch sử
3   Hóa học Hóa học Toán học Toán học Ngoại ngữ
4   Công nghệ Lịch sử Hóa học Vật lí Địa lí
5   Ngoại ngữ Vật lí Ngữ văn Ngữ văn Chủ nhiệm
             
      Lớp 10/10    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán học Hóa học Địa lí Toán học Công nghệ Hóa học
2 CHAOCO Ngữ văn Lịch sử Sinh học Ngoại ngữ Toán học
3   Ngữ văn Vật lí Vật lí Ngữ văn Toán học
4   Ngoại ngữ Hóa học Ngoại ngữ Ngữ văn Vật lí
5   Công nghệ GDCD Ngoại ngữ Lịch sử Chủ nhiệm
             
      Lớp 11/6    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   Toán học Hóa học Ngữ văn Sinh học Sinh học
2 CHAOCO Toán học Lịch sử Địa lí Ngữ văn Toán học
3 Vật lí Ngoại ngữ Hóa học Toán học Ngữ văn Ngữ văn
4 Công nghệ Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán học Vật lí Ngữ văn
5 Vật lí Hóa học Ngoại ngữ Công nghệ GDCD Chủ nhiệm
             
      Lớp 11/7    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   Hóa học Lịch sử Sinh học Ngữ văn Công nghệ
2 CHAOCO Ngoại ngữ Hóa học Vật lí Sinh học Vật lí
3 Ngữ văn Toán học Ngoại ngữ Vật lí GDCD Hóa học
4 Toán học Ngoại ngữ Ngữ văn Công nghệ Địa lí Ngoại ngữ
5 Toán học Toán học Ngữ văn Toán học Ngữ văn Chủ nhiệm
             
      Lớp 11/8    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   Sinh học Ngữ văn Hóa học Ngoại ngữ Vật lí
2 CHAOCO Ngữ văn Ngữ văn Vật lí Toán học Công nghệ
3 Hóa học Ngữ văn Hóa học Toán học Toán học GDCD
4 Ngữ văn Ngoại ngữ Công nghệ Toán học Sinh học Toán học
5 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Lịch sử Địa lí Vật lí Chủ nhiệm
             
      Lớp 11/9    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   Ngữ văn Công nghệ Công nghệ Vật lí Ngữ văn
2 CHAOCO Hóa học Vật lí Toán học Ngữ văn Ngữ văn
3 Hóa học Sinh học Ngoại ngữ Vật lí Ngữ văn Lịch sử
4 Ngoại ngữ Toán học Hóa học Sinh học Ngoại ngữ GDCD
5 Ngoại ngữ Toán học Địa lí Toán học Toán học Chủ nhiệm
             
      Lớp 11/10    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán học Toán học Toán học
2 CHAOCO Ngoại ngữ Hóa học Công nghệ GDCD Toán học
3 Lịch sử Toán học Ngữ văn Sinh học Ngoại ngữ Sinh học
4 Hóa học Ngữ văn Vật lí Vật lí Vật lí Ngữ văn
5 Ngữ văn Ngữ văn Công nghệ Hóa học Địa lí Chủ nhiệm

Gallery ảnh

Gallery ảnh

Banner liên kết

 oofficesogiaoduc
gdtd

thkn

vnedu

Thống kê

Các thành viên : 17
Nội dung : 137
Liên kết web : 19
Số lần xem bài viết : 177841
Hiện có 6 khách Trực tuyến

Danh bạ điện thoại

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Gia Đạo Hiệu trưởng 0905972132 u30042000@gmail.com
2 Phạm Viết Sĩ Phó hiệu trưởng 0913480428 vietsicbq@gmail.com
3 Đinh Lợi Phó hiệu trưởng 0934752909 loilamlinh@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Trần Ngọc Diệp Hiệu trưởng 0987443903 tndiep.thpt@gmail.com
2 Lưu Văn Tuân NVKT 0935864879 luuvantuan0511gmail.com
3 Nguyễn Thị Nguyệt Văn thư - Tổ trưởng 0974870849 nguyetnhuhang85@gmail.com
4 Trần Thị Quỳnh Nga Thư viện 0975554223 quynhnga.cbq@gmail.com
5 Đặng Thị Thúy Kiều Giáo vụ 0358867727 kieucbq@gmail.com
6 Doãn Bá Hiểu Bảo vệ 0969115699
7 Châu Ngọc Tý Bảo vệ 0385473924
8 Phạm Thi Tuyết Tạp vụ 0987186729
9 Huỳnh Thị Yến Nhi Y tế 0935195876 yennhihuynhcbq@gmail.com
10 Nguyễn Thị Phúc Kế toán - Tổ Phó 0905691423 nguyenphuc220592@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Phạm Viết Sĩ Hiệu phó 0913480428 vietsicbq@gmail.com
2 Nguyễn Văn Năm Tổ trưởng 0355411404 nguyenvannam.caobaquat@gmail.com
3 Nguyễn Thị Cúc Tổ phó 0979058328 thicuc79@yahoo.com.vn
4 Mai Dũng Giáo viên 0935709835 dungntps@gmail.com
5 Nguyễn Như Toàn PBT Đoàn TN 0977002260 toantamky@gmail.com
6 Lê Văn Thơ Giáo viên 0948687595 levanthocbq@gmail.com
7 Nguyễn Thị K. Hường Giáo viên 0984697345 huongtoancbq@gmail.com
8 Hồ Văn Hiến Trưởng ban TTND 0334834971
9 Trần Thị Hạ Uyên Giáo viên 0935442371 hayencbq2018@gmail.com
10 Nguyễn Văn Tám Giáo viên 0772435097 tamcbqnt@gmai.com
11 Trần Thị Kiều Duyên Giáo viên 0935290483 trankieuduyen@yhoo.com.vn
12 Đoàn Nguyên Lộc Giáo viên 0935202108 dnlocmath@gmail.com
13 Nguyễn Thị Thanh Chi Giáo viên 0977663601 chitigon7682@yahoo.com.vn
14 Nguyễn Viết Minh Giáo viên 0982727076 vietminh79@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Lê Quang Hạnh Tổ trưởng 0375537350 Lqhanh2013@gmail.com
2 Võ Chí Nhất Tổ phó 0949750921 vochinhat@gmail.cm.vn
3 Bùi Đức Chương Ủy viên BCH Công đoàn 0979094609 chuongcbqtrang@gmail.com
4 Trần Thị Ngọc Lan Giáo viên 0918160878 lenhvnpt@gmai.com
5 Trần Thiều Phi Giáo viên 0917989717 thieuphiqn82@gmail.com
6 Võ Phi Liên Giáo viên 0968506811 kieucbq@gmail.com
7 Nguyễn Hồng Quang Giáo viên 0914463144 hongquangquna@yahoo.com
8 Lê Yến Nhi Giáo viên 0903552256 yennhi.cbq@gmail.com
9 Nguyễn Thị Thanh Giáo viên 0938775059 thang117@gmail.com
10 Nguyễn Thị Thúy An Giáo viên 0913936241 nguyenan2427@gmail.com
11 Ngô Thị Minh Thùy Giáo viên 0977595096 minhthuyspl@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Huỳnh Tuấn Hiệp Tổ trưởng 0383690670 hieppct@gmail.com
2 Đoàn Thị Ngọc Lệ Tổ phó 0397820223 lenuithanh@gmail.com
3 Trần Thị Xuân Hạ Giáo viên 0914240410 hacbq1979@gamil.com
4 Trần Vĩnh Tiên Giáo viên 0702499574 tranvinhtien73@gmail.com
5 Huỳnh Thị Hạ Giáo viên 0905556233 tyhaminh@gmail.com
6 Lê Thị Thúy Hồng Giáo viên 0914359777 hongle.cbq@gmail.com
7 Nguyễn Thị Ngọc Trinh Giáo viên 0944740142 trinhcbq196@gmail.com
8 Ngô Thị Lành Giáo viên 0935864121 ngolanh101084@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Thị Thùy Bông Tổ trưởng 0984158898 thuybong75@yahoo.com.vn
2 Lê Thị Thu Thảo Tổ phó 0822511423 lethuthao.cna@gmail.com
3 Nguyễn Thị Lan Ủy viên BCH Công đoàn 0913334876 lanpct@gmail.com
4 Lê Thị Kim Oanh Giáo viên 0702508222 lekimoanh2207@gmail.com
5 Trương Thị Anh Thư Giáo viên 0913912045 ungvankhanh@gmail.com
6 Mai Thị Vy Giáo viên 0989940419 maivycbq@gmail.com
7 Nguyễn Thị Kim Yến Giáo viên 0905935007 yenphanthikimkt@gmail.com
8 Nguyễn Thị Thanh Chi Giáo viên 0915939213 thanhchinttk@gmail.com
9 Lý Thị Thể Giáo viên 0385944428 lythithe1982@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Hà Huy Diệp Tổ trưởng 0911412909 dumipa@gmail.com.vn
2 Nguyễn Thị Chuyên Tổ phó 0378356090 chuyentb77@gmail.com
3 Phạm Minh Dũng Thư ký hội đồng 0912801149 dumipa@gmail.com.vn
4 Nguyễn Thị Phương Nam Giáo viên 0906441157 namngn4@gmail.com
5 Phạm Thị Mỹ Trang Giáo viên 0978498298 mytrang1984@gmail.com
6 Nguyễn Văn Thắng Giáo viên 0387305543 thangtaygiang@gmail.com
7 Nguyễn Thị Hơn Giáo viên 0973112519 thihoncbq@gmail.com
8 Nguyễn Thị Trang Giáo viên 0974993119 Nguyentrang1511@gmail.com
9 Ngô Thị Kim Thanh Giáo viên 0905841742 ngokimthanhcbq@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
2 Châu Ngọc Khâm Giáo viên 0977195900 chaungockhamcbq@gmail.com
3 Nguyễn Tấn Vương Tổ trưởng 0935968477 vntanvuong54@gmail.com
4 Trịnh Thị Thuyền Chủ tịch CĐ 0914202787 thuyentrinhcbq@gmail.com
5 Bùi Thị Thủy Giáo viên 0336558908 phinhu2011@gmail.com
6 Tân Thị Diệp Thư Giáo viên 0386268507 diepthuquangnam@gmail.com
7 Phạm Thị Xuân Dung Giáo viên 0905225457 xuandungcbq@gmail.com
8 Nguyễn Thị Súy Giáo viên 0386584273 hieppct@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Bùi Thị Như Lan Tổ trưởng 0935209282 builan1604@gmail.com
2 Mai Thị Tuyển Giáo viên 0983432919 maituyen200684@gamil.com
3 Võ Thị Bích Ngọc Giáo viên 0909023558 vobichngoccbq2009@gmail.com
4 Đoàn Thị Ngọc Diễm Giáo viên 0978668684 diemtincbq85@gmail.com
5 Võ Thị Kiều Diễm Giáo viên 0383546279 diem1104@gmail.com
6 Đỗ Thị Bích Liên Giáo viên 0907205567 bichlen@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Thái Văn Tỵ Tổ trưởng - CT hội KH 0905662218 Tyhaminh@gmail.com
2 Ngô Thị Mỹ Tho P.Chủ tịch CĐ 0935441325 ngomytho33@gmail.com
3 Nguyễn Thị Tám Giáo viên 0384654599 Doancaoba98@gmail.com
4 Phạm Thị Mỹ Yến Giáo viên 0762634069 pham.nhatminh074@gmail.com
5 Phan Thị Diễm Vi Giáo viên 0914218029 viphan7575@yahoo.com.vn
6 Nguyễn Văn Côi Giáo viên 0918230317 coisupham@gmail.com
7 Phạm Thị Anh Tuyết Giáo viên 0795626927 phamthianhtuyetcbq@gmail.com
8 Hoàng Như Đức Hiệu phó 0934752909 hoangnhuduc@gmail.com
9 Nguyễn Thị Thúy Lâm Tổ phó 0934988981 nguyenthuylam1980@gmail.com
10 Lê Thị Như Lan Giáo viên 0913937217 nhulan822000@gmail.com
11 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên 0345677689 hangquangbinh@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Doãn Mạnh Đức Tổ trưởng 0905231909 manhductx79@gmail.com
2 Nguyễn Thị Tường Vi Tổ phó 0913172320 Aidung88@gmail.com
3 Trần Văn Đông Giáo viên 0935424010 dongcbq@gmail.com
4 Phạm Vĩnh Phúc CT hội chữ Thập đỏ 0905020097 phamvinhphuc3007@gmail.com
5 Đặng Ngọc Vương Gáo viên 0935679863
6 Nguyễn Thị Thủy Gáo viên 0987598350 nguyenthithuy01012009gmail.com
7 Trần Văn Nhựt Gáo viên 0939165049 nhutcbq@gmail.com
8 Võ Cảnh Dương Giáo viên 0376907593 vocanhduong@gmail.com

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS