Trang chủĐiều hànhThông tin, thông báoTHỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 04/5/2020

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 04/5/2020

  • PDF.InEmail
      Lớp 11/1    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   Ngoại ngữ Hóa học Địa lí Ngoại ngữ Ngữ văn
2 CHAOCO Ngữ văn Ngữ văn Hóa học Sinh học Vật lí
3 Lịch sử Ngữ văn Ngoại ngữ Toán học Vật lí Toán học
4 GDCD Hóa học Toán học Công nghệ Công nghệ Toán học
5 Vật lí Toán học Ngoại ngữ Sinh học Ngữ văn Chủ nhiệm
             
      Lớp 11/2    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   Ngoại ngữ Địa lí Toán học Vật lí Toán học
2 CHAOCO Sinh học Ngoại ngữ Toán học Vật lí Ngoại ngữ
3 GDCD Ngữ văn Hóa học Hóa học Công nghệ Ngữ văn
4 Ngoại ngữ Ngữ văn Toán học Vật lí Lịch sử Ngữ văn
5 Ngữ văn Hóa học Toán học Công nghệ Sinh học Chủ nhiệm
             
      Lớp 11/3    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   Toán học Ngữ văn Sinh học Ngoại ngữ Ngoại ngữ
2 CHAOCO Toán học Ngữ văn Toán học Công nghệ Ngoại ngữ
3 Toán học Sinh học Hóa học Địa lí Ngữ văn Vật lí
4 Hóa học Ngoại ngữ Lịch sử Vật lí Ngữ văn Toán học
5 Hóa học Ngữ văn GDCD Công nghệ Vật lí Chủ nhiệm
             
      Lớp 11/4    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   Toán học Ngữ văn Công nghệ Ngữ văn Vật lí
2 CHAOCO Ngoại ngữ Toán học Vật lí Ngữ văn Công nghệ
3 Địa lí Ngoại ngữ Toán học Sinh học Lịch sử Ngoại ngữ
4 Vật lí Ngữ văn Hóa học Toán học Sinh học Hóa học
5 Ngoại ngữ Ngữ văn Hóa học Toán học GDCD Chủ nhiệm
             
      Lớp 11/5    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   Hóa học Vật lí Hóa học Ngữ văn Ngoại ngữ
2 CHAOCO Hóa học Địa lí GDCD Ngữ văn Toán học
3 Toán học Ngữ văn Công nghệ Vật lí Sinh học Toán học
4 Công nghệ Ngữ văn Ngoại ngữ Sinh học Ngoại ngữ Ngữ văn
5 Vật lí Toán học Lịch sử Toán học Ngoại ngữ Chủ nhiệm
             
      Lớp 12/1    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Vật lí Sinh học Ngoại ngữ Toán học Lịch sử Ngữ văn
2 CHAOCO Toán học Ngoại ngữ Toán học Ngoại ngữ Ngữ văn
3 Ngoại ngữ Toán học Ngữ văn GDCD Ngữ văn Địa lí
4 Hóa học Hóa học Địa lí Lịch sử Ngoại ngữ Vật lí
5 GDCD Ngữ văn Toán học Địa lí Công nghệ Chủ nhiệm
             
      Lớp 12/2    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ Địa lí Địa lí Lịch sử
2 CHAOCO Toán học Toán học Vật lí Ngoại ngữ Vật lí
3 Hóa học Toán học Toán học Toán học Ngữ văn Ngữ văn
4 Ngoại ngữ Sinh học Lịch sử Công nghệ Ngoại ngữ Ngữ văn
5 GDCD Hóa học Ngữ văn Địa lí GDCD Chủ nhiệm
             
      Lớp 12/3    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 GDCD Ngoại ngữ Công nghệ Sinh học Ngữ văn Vật lí
2 CHAOCO Sinh học Địa lí Hóa học Ngữ văn Ngữ văn
3 Toán học Hóa học Ngữ văn Hóa học Ngoại ngữ Ngữ văn
4 Vật lí Toán học Ngoại ngữ Toán học Vật lí Địa lí
5 Ngoại ngữ Toán học Lịch sử Toán học Ngoại ngữ Chủ nhiệm
             
      Lớp 12/4    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hóa học Hóa học Hóa học Công nghệ GDCD Địa lí
2 CHAOCO Ngoại ngữ Lịch sử Sinh học Vật lí Toán học
3 Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ Vật lí Ngữ văn Toán học
4 Ngữ văn Sinh học Toán học Địa lí Ngữ văn Ngoại ngữ
5 Ngoại ngữ Ngữ văn Toán học Toán học Vật lí Chủ nhiệm
             
      Lớp 12/5    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Địa lí Toán học Ngữ văn Vật lí Lịch sử Ngữ văn
2 CHAOCO Toán học GDCD Toán học Ngữ văn Ngữ văn
3 Vật lí Hóa học Hóa học Toán học Ngữ văn Hóa học
4 Vật lí Ngoại ngữ Ngoại ngữ Sinh học Ngoại ngữ Ngoại ngữ
5 Toán học Sinh học Địa lí Công nghệ Ngoại ngữ Chủ nhiệm
             
      Lớp 12/6    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngữ văn Ngữ văn Toán học Hóa học Ngữ văn Ngữ văn
2 CHAOCO Ngữ văn Toán học Sinh học Ngoại ngữ Vật lí
3 Ngoại ngữ Hóa học GDCD Địa lí Ngoại ngữ Ngoại ngữ
4 Địa lí Hóa học Vật lí Toán học Công nghệ Sinh học
5 Lịch sử Toán học Ngoại ngữ Toán học Vật lí Chủ nhiệm
             
      Lớp 12/7    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán học Toán học Ngữ văn Vật lí Sinh học Địa lí
2 CHAOCO Toán học Ngữ văn Công nghệ Lịch sử Hóa học
3 Vật lí Ngoại ngữ Ngoại ngữ Sinh học Ngoại ngữ Ngữ văn
4 GDCD Ngoại ngữ Toán học Hóa học Vật lí Ngữ văn
5 Ngoại ngữ Ngữ văn Toán học Hóa học Địa lí Chủ nhiệm
             
      Lớp 12/8    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngữ văn Ngoại ngữ GDCD Toán học Ngoại ngữ Toán học
2 CHAOCO Toán học Ngoại ngữ Toán học Địa lí Ngữ văn
3 Vật lí Toán học Ngữ văn Sinh học Công nghệ Ngoại ngữ
4 Sinh học Hóa học Ngữ văn Hóa học Ngữ văn Địa lí
5 Hóa học Ngoại ngữ Vật lí Lịch sử Vật lí Chủ nhiệm
             
      Lớp 12/9    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 GDCD Toán học Vật lí Hóa học Vật lí Ngoại ngữ
2 CHAOCO Hóa học Ngoại ngữ Địa lí Lịch sử Hóa học
3 Ngoại ngữ Sinh học Công nghệ Toán học Ngoại ngữ Vật lí
4 Toán học Ngữ văn Ngữ văn Toán học Địa lí Ngữ văn
5 Toán học Ngoại ngữ Ngữ văn Sinh học Ngữ văn Chủ nhiệm
             
      Lớp 12/10    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Vật lí Ngữ văn Ngữ văn Toán học Vật lí Toán học
2 CHAOCO Hóa học Ngữ văn Vật lí Sinh học Toán học
3 Công nghệ Ngoại ngữ Ngoại ngữ Hóa học Lịch sử Ngoại ngữ
4 Ngoại ngữ Toán học GDCD Địa lí Ngữ văn Hóa học
5 Toán học Ngoại ngữ Địa lí Sinh học Ngữ văn Chủ nhiệm
             
      Lớp 12/11    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Vật lí Ngữ văn Địa lí GDCD Ngữ văn Ngoại ngữ
2 CHAOCO Ngoại ngữ Công nghệ Hóa học Ngữ văn Hóa học
3 Ngoại ngữ Sinh học Vật lí Toán học Địa lí Vật lí
4 Toán học Ngữ văn Ngoại ngữ Toán học Lịch sử Toán học
5 Toán học Hóa học Ngữ văn Sinh học Ngoại ngữ Chủ nhiệm
             
      Lớp 12/12    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi sáng          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngoại ngữ Hóa học Ngoại ngữ Sinh học Ngoại ngữ Hóa học
2 CHAOCO Toán học Vật lí Địa lí Vật lí Toán học
3 Sinh học Ngữ văn Ngữ văn Toán học Lịch sử Toán học
4 Toán học Ngoại ngữ Ngữ văn GDCD Ngữ văn Vật lí
5 Địa lí Ngoại ngữ Công nghệ Hóa học Ngữ văn Chủ nhiệm
             
      Lớp 10/1    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Vật lí Hóa học Toán học Hóa học GDCD Lịch sử
2 CHAOCO Công nghệ Toán học Công nghệ Vật lí Vật lí
3   Ngoại ngữ Địa lí Ngoại ngữ Lịch sử Hóa học
4   Ngữ văn Ngữ văn Toán học Ngoại ngữ Sinh học
5   Ngữ văn Ngữ văn Toán học Ngoại ngữ Chủ nhiệm
             
      Lớp 10/2    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Ngoại ngữ Toán học GDCD Sinh học Toán học Lịch sử
2 CHAOCO Hóa học Lịch sử Hóa học Ngữ văn Vật lí
3   Công nghệ Ngữ văn Hóa học Ngoại ngữ Ngữ văn
4   Công nghệ Toán học Địa lí Ngoại ngữ Ngữ văn
5   Ngoại ngữ Toán học Vật lí Vật lí Chủ nhiệm
             
      Lớp 10/3    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hóa học Ngữ văn Hóa học Toán học Ngữ văn Ngoại ngữ
2 CHAOCO Hóa học Ngoại ngữ Toán học Ngữ văn Công nghệ
3   Ngoại ngữ Vật lí Địa lí Toán học Ngoại ngữ
4   Công nghệ GDCD Sinh học Toán học Lịch sử
5   Ngữ văn Lịch sử Vật lí Vật lí Chủ nhiệm
             
      Lớp 10/4    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Lịch sử Hóa học Vật lí Toán học Ngoại ngữ Hóa học
2 CHAOCO Ngoại ngữ Địa lí Ngoại ngữ Vật lí Lịch sử
3   Sinh học GDCD Ngữ văn Ngữ văn Toán học
4   Ngữ văn Hóa học Ngữ văn Toán học Công nghệ
5   Công nghệ Ngoại ngữ Vật lí Toán học Chủ nhiệm
             
      Lớp 10/5    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Hóa học Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn Vật lí Vật lí
2 CHAOCO Hóa học Ngữ văn Ngữ văn Địa lí Ngoại ngữ
3   Ngoại ngữ Ngoại ngữ Công nghệ Công nghệ Lịch sử
4   Toán học Lịch sử Vật lí Toán học GDCD
5   Toán học Hóa học Sinh học Toán học Chủ nhiệm
             
      Lớp 10/6    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán học Ngữ văn Ngoại ngữ Vật lí Vật lí Lịch sử
2 CHAOCO Sinh học GDCD Hóa học Toán học Địa lí
3   Toán học Ngữ văn Ngoại ngữ Toán học Ngoại ngữ
4   Hóa học Lịch sử Ngoại ngữ Ngữ văn Công nghệ
5   Công nghệ Vật lí Hóa học Ngữ văn Chủ nhiệm
             
      Lớp 10/7    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Lịch sử Ngoại ngữ Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn Hóa học
2 CHAOCO Công nghệ Ngữ văn Ngoại ngữ Công nghệ GDCD
3   Hóa học Lịch sử Sinh học Vật lí Vật lí
4   Toán học Địa lí Toán học Vật lí Ngoại ngữ
5   Toán học Hóa học Toán học Ngữ văn Chủ nhiệm
             
      Lớp 10/8    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Sinh học Công nghệ Lịch sử Ngữ văn Địa lí Toán học
2 CHAOCO Ngữ văn Hóa học Ngữ văn Ngoại ngữ Toán học
3   Ngữ văn Vật lí Hóa học Vật lí Công nghệ
4   Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán học Lịch sử Vật lí
5   Hóa học GDCD Toán học Ngoại ngữ Chủ nhiệm
             
      Lớp 10/9    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán học Sinh học Ngữ văn Vật lí Ngoại ngữ GDCD
2 CHAOCO Ngoại ngữ Ngữ văn Công nghệ Toán học Lịch sử
3   Hóa học Hóa học Toán học Toán học Ngoại ngữ
4   Công nghệ Lịch sử Hóa học Vật lí Địa lí
5   Ngoại ngữ Vật lí Ngữ văn Ngữ văn Chủ nhiệm
             
      Lớp 10/10    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán học Hóa học Địa lí Toán học Công nghệ Hóa học
2 CHAOCO Ngữ văn Lịch sử Sinh học Ngoại ngữ Toán học
3   Ngữ văn Vật lí Vật lí Ngữ văn Toán học
4   Ngoại ngữ Hóa học Ngoại ngữ Ngữ văn Vật lí
5   Công nghệ GDCD Ngoại ngữ Lịch sử Chủ nhiệm
             
      Lớp 11/6    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   Toán học Hóa học Ngữ văn Sinh học Sinh học
2 CHAOCO Toán học Lịch sử Địa lí Ngữ văn Toán học
3 Vật lí Ngoại ngữ Hóa học Toán học Ngữ văn Ngữ văn
4 Công nghệ Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán học Vật lí Ngữ văn
5 Vật lí Hóa học Ngoại ngữ Công nghệ GDCD Chủ nhiệm
             
      Lớp 11/7    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   Hóa học Lịch sử Sinh học Ngữ văn Công nghệ
2 CHAOCO Ngoại ngữ Hóa học Vật lí Sinh học Vật lí
3 Ngữ văn Toán học Ngoại ngữ Vật lí GDCD Hóa học
4 Toán học Ngoại ngữ Ngữ văn Công nghệ Địa lí Ngoại ngữ
5 Toán học Toán học Ngữ văn Toán học Ngữ văn Chủ nhiệm
             
      Lớp 11/8    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   Sinh học Ngữ văn Hóa học Ngoại ngữ Vật lí
2 CHAOCO Ngữ văn Ngữ văn Vật lí Toán học Công nghệ
3 Hóa học Ngữ văn Hóa học Toán học Toán học GDCD
4 Ngữ văn Ngoại ngữ Công nghệ Toán học Sinh học Toán học
5 Ngoại ngữ Ngoại ngữ Lịch sử Địa lí Vật lí Chủ nhiệm
             
      Lớp 11/9    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   Ngữ văn Công nghệ Công nghệ Vật lí Ngữ văn
2 CHAOCO Hóa học Vật lí Toán học Ngữ văn Ngữ văn
3 Hóa học Sinh học Ngoại ngữ Vật lí Ngữ văn Lịch sử
4 Ngoại ngữ Toán học Hóa học Sinh học Ngoại ngữ GDCD
5 Ngoại ngữ Toán học Địa lí Toán học Toán học Chủ nhiệm
             
      Lớp 11/10    
      Có tác dụng từ ngày 04/05/2020  
Buổi chiều          
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán học Toán học Toán học
2 CHAOCO Ngoại ngữ Hóa học Công nghệ GDCD Toán học
3 Lịch sử Toán học Ngữ văn Sinh học Ngoại ngữ Sinh học
4 Hóa học Ngữ văn Vật lí Vật lí Vật lí Ngữ văn
5 Ngữ văn Ngữ văn Công nghệ Hóa học Địa lí Chủ nhiệm

Những thành tích tiêu biểu

Năm học 2020 - 2021

Lê Anh Tuấn- lớp 12/9: Giải Nhất môn Lịch sử HSG 12 cấp tỉnh

Nguyễn Văn Toàn - lớp 12/7: Giải Nhì môn Lịch sử HSG 12 cấp tỉnh

Phạm Thị Mỹ Hạnh - lớp 12/9: Giải Nhì môn Lịch sử HSG 12 cấp tỉnh

Phạm Viết Tuấn - lớp 12/9: Giải Nhì môn Ngữ văn HSG 12 cấp tỉnh

Nguyễn Đình Lực - lớp 12/10: Giải Nhì môn Toán HSG 12 cấp tỉnh

Nguyễn Thị Minh Tính - lớp 12/9: Giải Nhì môn Tiếng Anh HSG 12 cấp tỉnh

Nguyễn Thị Cẩm Nhi - lớp 12/9: Giải Nhì môn Địa lí HSG 12 cấp tỉnh

Lê Quang Tâm - lớp 12/10: Giải Ba môn Toán HSG 12 cấp tỉnh

Trương Tân - lớp 12/10: Giải Ba môn Vật lý HSG 12 cấp tỉnh

Nguyễn Đoàn Mai Ry - lớp 12/10: Giải Ba môn Sinh HSG 12 cấp tỉnh

Lê Hồng Nhung - lớp 12/9: Giải Ba môn Tiếng Anh HSG 12 cấp tỉnh

Đào Thị Thanh Tâm - lớp 12/10: Giải Khuyến khích môn Toán HSG 12 cấp tỉnh

Nguyễn Thị Thu Lũy - lớp 12/9: Giải Khuyến khích môn Ngữ văn HSG 12 cấp tỉnh

Bùi Thị Anh Thư - lớp 12/9: Giải Khuyến khích môn Ngữ văn HSG 12 cấp tỉnh

Lê Thị Kim Thức - lớp 12/9: Giải Khuyến khích môn Ngữ văn HSG 12 cấp tỉnh

Phạm Thị Tiên - lớp 12/9: Giải Khuyến khích môn Ngữ văn HSG 12 cấp tỉnh

Trần Thị Mai Trúc - lớp 12/9: Giải Khuyến khích môn Lịch sử HSG 12 cấp tỉnh

Nguyễn Phạm Thị Trà My - lớp 12/9: Giải Khuyến khích môn Lịch sử HSG 12 cấp tỉnh

Võ Văn Linh - lớp 12/10: Giải Khuyến khích môn Vật lý HSG 12 cấp tỉnh

Tổng cộng 19 giải: 01 Nhất, 06 Nhì, 04 Ba, 08 KK trên 42 HS dự thi 

Huỳnh Ngọc Hải- lớp 10/1: HCV môn Vật lí Olympic cấp tỉnh

Mai Thị Hoài Phương - lớp 11/2: HCV môn Địa lý Olympic cấp tỉnh

Trần Ngọc Hoàng - lớp 11/1: HCB môn Toán Olympic cấp tỉnh

Doãn Thúy Nga - lớp 10/1: HCB môn Sinh học Olympic cấp tỉnh

Nguyễn Thị Ngọc Huyền - lớp 10/1: HCB môn Tin học Olympic cấp tỉnh

Trần Thị Như Huỳnh - lớp 10/2: HCB môn Ngữ văn Olympic cấp tỉnh

Nguyễn Thị Ngọc Trâm - lớp 10/2: HCB môn Tiếng anh Olympic cấp tỉnh

Hồ Mai Hương - lớp 10/2: HCB môn Tiếng anh Olympic cấp tỉnh

Nguyễn Khả Hào - lớp 11/1: HCB môn Tin học Olympic cấp tỉnh

Nguyễn Thi Ngọc Vy - lớp 11/2: HCB môn Địa lý Olympic cấp tỉnh

Đoàn Văn Bình - lớp 10/1: HCĐ môn Vật lí Olympic cấp tỉnh

Nguyễn Anh Tuấn - lớp 10/1: HCĐ môn Vật lí Olympic cấp tỉnh

Nguyễn Tấn Long - lớp 10/1: HCĐ môn Hóa học Olympic cấp tỉnh

Huỳnh Thị Quỳnh Như - lớp 10/1: HCĐ môn Hóa học Olympic cấp tỉnh

Nguyễn Thị Mỹ Linh - lớp 10/1: HCĐ môn Sinh học Olympic cấp tỉnh

Lưu Thị Cẩm Tú - lớp 10/1: HCĐ môn Tin học Olympic cấp tỉnh

Dương Nhất Ny - lớp 10/2: HCĐ môn Ngữ văn Olympic cấp tỉnh

Mai Thị Như Ý - lớp 10/2: HCĐ môn Ngữ văn Olympic cấp tỉnh

Phạm Thị Thanh Nhàn - lớp 10/2: HCĐ môn Lịch sử Olympic cấp tỉnh

Doãn Trần Ánh Vy - lớp 10/2: HCĐ môn Địa lý Olympic cấp tỉnh

Vũ Thị Hà Như - lớp 10/2: HCĐ môn Địa lý Olympic cấp tỉnh

Hạ Hiểu My - lớp 10/2: HCĐ môn Tiếng anh Olympic cấp tỉnh

Châu Thị Lan - lớp 11/1: HCĐ môn Vật lí Olympic cấp tỉnh

Trần Lê Nhất Gô - lớp 11/1: HCĐ môn Hóa học Olympic cấp tỉnh

Huỳnh Dương Ái Hậu - lớp 11/1: HCĐ môn Hóa học Olympic cấp tỉnh

Trần Thị Ny - lớp 11/1: HCĐ môn Sinh học Olympic cấp tỉnh

Võ Thị Thùy Trang - lớp 11/1: HCĐ môn Tin học Olympic cấp tỉnh

Nguyễn Thị Kim Chi - lớp 11/2: HCĐ môn Lịch sử Olympic cấp tỉnh

Châu Thị Thanh Tuyền - lớp 11/2: HCĐ môn Lịch sử Olympic cấp tỉnh

Hồ Huỳnh Hạ Uyên - lớp 11/2: HCĐ môn Lịch sử Olympic cấp tỉnh

Trần Thị Thanh Ngân - lớp 11/2: HCĐ môn Tiếng anh Olympic cấp tỉnh

Lê Trương Thị Huyên - lớp 11/2: HCĐ môn Tiếng anh Olympic cấp tỉnh

Tổng cộng 32 giải: 02 HCV; 08 HCB, 22 HCĐ trên 54 HS dự thi

Doãn Thị Ánh Viên- lớp 11/8: HCV môn Võ Cổ truyền

Ngô Minh Anh - lớp 11/7: HCV môn Võ Cổ truyền

Huỳnh Thị Hồng Hạnh - lớp 11/8: HCV môn Chạy 400m nữ

Phạm Thị Thanh Nhàng - lớp 11/4: HCV môn Chạy 800m nữ

Huỳnh Vũ Khang - lớp 10/4: HCB môn Chạy 200m nam

Trần Minh Trực - lớp 11/8: 2 HCĐ môn Võ Cổ truyền

Phạm Thị Thanh Quyên - lớp 12/2: HCĐ môn Võ Cổ truyền

Phạm Viết Sâm - lớp 10/5: 2 HCĐ môn Võ Cổ truyền

Huỳnh Ngọc Tin - lớp 10/9: HCĐ môn Võ Cổ truyền

Lương Thanh Khương - lớp 10/5: 2 HCĐ môn Võ Cổ truyền

Võ Đình Sĩ - lớp 10/10: HCĐ môn Võ Cổ truyền

Nguyễn Tiến Dũng - lớp 11/7: 2 HCĐ môn Võ Cổ truyền 

*******

Giải Ba đồng đội cuộc thi OTE cấp tỉnh

Giải Ba Tiểu phẩm thi hùng biện Câu chuyện Đạo đức và Pháp luật cấp tỉnh

Giải khuyến khích cuộc thi Văn học - học văn cấp tỉnh

Giải khuyến khích cuộc thi Thí nghiệm thực hành Vật lý cấp tỉnh

Gallery ảnh

Banner liên kết

 oofficesogiaoduc
gdtd

thkn

vnedu

Thống kê

Các thành viên : 19
Nội dung : 158
Liên kết web : 21
Số lần xem bài viết : 152477
Hiện có 36 khách Trực tuyến

Danh bạ điện thoại

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Gia Đạo Hiệu trưởng 0905972132 u30042000@gmail.com
2 Phạm Viết Sĩ Phó hiệu trưởng 0913480428 vietsicbq@gmail.com
3 Đinh Lợi Phó hiệu trưởng 0973687989 loilamlinh@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Thị Nguyệt Văn thư - Tổ trưởng 0974870849 nguyetnhuhang85@gmail.com
2 Trần Thị Quỳnh Nga Thư viện 0975554223 quynhnga.cbq@gmail.com
3 Đặng Thị Thúy Kiều Giáo vụ 0358867727 kieucbq@gmail.com
4 Doãn Bá Hiểu Bảo vệ 0969115699
5 Châu Ngọc Tý Bảo vệ 0385473924
6 Phạm Thi Tuyết Tạp vụ 0987186729
7 Huỳnh Thị Yến Nhi Y tế 0935195876 yennhihuynhcbq@gmail.com
8 Nguyễn Thị Phúc Kế toán - Tổ Phó 0905691423 nguyenphuc220592@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Phạm Viết Sĩ Hiệu phó 0913480428 vietsicbq@gmail.com
2 Nguyễn Văn Năm Tổ trưởng 0355411404 nguyenvannam.caobaquat@gmail.com
3 Nguyễn Thị Cúc Tổ phó 0979058328 thicuc79@yahoo.com.vn
4 Mai Dũng Giáo viên 0935709835 dungntps@gmail.com
5 Nguyễn Như Toàn PBT Đoàn TN 0977002260 toantamky@gmail.com
6 Lê Văn Thơ Giáo viên 0948687595 levanthocbq@gmail.com
7 Nguyễn Thị K. Hường Giáo viên 0984697345 huongtoancbq@gmail.com
8 Hồ Văn Hiến Trưởng ban TTND 0334834971
9 Trần Thị Hạ Uyên Giáo viên 0935442371 hayencbq2018@gmail.com
10 Nguyễn Văn Tám Giáo viên 0772435097 tamcbqnt@gmai.com
11 Đoàn Nguyên Lộc Giáo viên 0935202108 dnlocmath@gmail.com
12 Nguyễn Thị Thanh Chi Giáo viên 0977663601 chitigon7682@yahoo.com.vn
13 Nguyễn Viết Minh Giáo viên 0982727076 vietminh79@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Lê Quang Hạnh Giáo viên 0375537350 Lqhanh2013@gmail.com
2 Bùi Đức Chương Giáo viên 0979094609 chuongcbqtrang@gmail.com
3 Trần Thị Ngọc Lan Giáo viên 0918160878 lenhvnpt@gmai.com
4 Trần Thiều Phi Tổ phó 0917989717 thieuphiqn82@gmail.com
5 Võ Phi Liên Giáo viên 0968506811 kieucbq@gmail.com
6 Nguyễn Hồng Quang Giáo viên 0914463144 hongquangquna@yahoo.com
7 Lê Yến Nhi Giáo viên 0903552256 yennhi.cbq@gmail.com
8 Nguyễn Thị Thanh Tổ trưởng 0938775059 thang117@gmail.com
9 Nguyễn Thị Thúy An Giáo viên 0913936241 nguyenan2427@gmail.com
10 Ngô Thị Minh Thùy Giáo viên 0977595096 minhthuyspl@gmail.com
11 Võ Chí Nhất Giáo viên 0949750921 vochinhat@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Huỳnh Tuấn Hiệp Tổ trưởng 0383690670 hieppct@gmail.com
2 Đoàn Thị Ngọc Lệ Tổ phó 0397820223 lenuithanh@gmail.com
3 Trần Thị Xuân Hạ Giáo viên 0914240410 hacbq1979@gamil.com
4 Huỳnh Thị Hạ Giáo viên 0905556233 tyhaminh@gmail.com
5 Lê Thị Thúy Hồng Giáo viên 0914359777 hongle.cbq@gmail.com
6 Nguyễn Thị Ngọc Trinh Giáo viên 0944740142 trinhcbq196@gmail.com
7 Ngô Thị Lành Giáo viên 0935864121 ngolanh101084@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Nguyễn Thị Thùy Bông Tổ trưởng 0984158898 thuybong75@yahoo.com.vn
2 Lê Thị Thu Thảo Tổ phó 0822511423 lethuthao.cna@gmail.com
3 Nguyễn Thị Lan Ủy viên BCH Công đoàn 0913334876 lanpct@gmail.com
4 Lê Thị Kim Oanh Giáo viên 0702508222 lekimoanh2207@gmail.com
5 Trương Thị Anh Thư Giáo viên 0913912045 ungvankhanh@gmail.com
6 Mai Thị Vy Giáo viên 0989940419 maivycbq@gmail.com
7 Nguyễn Thị Kim Yến Giáo viên 0905935007 yenphanthikimkt@gmail.com
8 Nguyễn Thị Thanh Chi Giáo viên 0915939213 thanhchinttk@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL  
1 Hà Huy Diệp Tổ trưởng 0911412909 dumipa@gmail.com.vn  
2 Nguyễn Thị Chuyên Tổ phó 0378356090 chuyentb77@gmail.com  
3 Phạm Minh Dũng Thư ký hội đồng 0912801149 dumipa@gmail.com.vn  
4 Nguyễn Thị Phương Nam Giáo viên 0906441157 namngn4@gmail.com  
5 Phạm Thị Mỹ Trang Giáo viên 0978498298 mytrang1984@gmail.com  
6 Nguyễn Văn Thắng Giáo viên 0387305543 thangtaygiang@gmail.com  
7 Nguyễn Thị Hơn Giáo viên 0973112519 thihoncbq@gmail.com  
8 Nguyễn Thị Trang Giáo viên 0974993119 Nguyentrang1511@gmail.com  
9 Ngô Thị Kim Thanh Giáo viên 0905841742 ngokimthanhcbq@gmail.com  
10 Vũ Thị Phương Thảo Giáo viên 0392946789 vuphuongthao2711@gmail.com
11 Nguyễn Thị Thảo My Giáo viên 0763601395 nguyenthaomy93@gmail,com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
2 Châu Ngọc Khâm Giáo viên 0977195900 chaungockhamcbq@gmail.com
3 Nguyễn Tấn Vương Giáo viên 0935968477 vntanvuong54@gmail.com
4 Trịnh Thị Thuyền Chủ tịch CĐ 0914202787 thuyentrinhcbq@gmail.com
5 Bùi Thị Thủy Tổ trưởng 0336558908 phinhu2011@gmail.com
6 Tân Thị Diệp Thư Giáo viên 0386268507 diepthuquangnam@gmail.com
7 Phạm Thị Xuân Dung Giáo viên 0905225457 xuandungcbq@gmail.com
8 Nguyễn Thị Súy Giáo viên 0386584273 hieppct@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Mai Thị Tuyển Tổ trưởng 0983432919 maituyen200684@gamil.com
2 Võ Thị Bích Ngọc Giáo viên 0909023558 vobichngoccbq2009@gmail.com
3 Đoàn Thị Ngọc Diễm Giáo viên 0978668684 diemtincbq85@gmail.com
4 Võ Thị Kiều Diễm Giáo viên 0383546279 diem1104@gmail.com
5 Đỗ Thị Bích Liên Giáo viên 0907205567 bichlen@gmail.com
6 Nguyễn Tuấn Vỹ Giáo viên 0935880467 tuanvytkqn@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Thái Văn Tỵ Phó CT Công đoàn 0905662218 Tyhaminh@gmail.com
2 Ngô Thị Mỹ Tho Giáo viên 0935441325 ngomytho33@gmail.com
3 Nguyễn Thị Tám Giáo viên 0384654599 Doancaoba98@gmail.com
4 Phạm Thị Mỹ Yến Giáo viên 0762634069 pham.nhatminh074@gmail.com
5 Phan Thị Diễm Vi Giáo viên 0914218029 viphan7575@yahoo.com.vn
6 Nguyễn Văn Côi Giáo viên 0918230317 coisupham@gmail.com
7 Phạm Thị Anh Tuyết Giáo viên 0795626927 phamthianhtuyetcbq@gmail.com
8 Lê Thị Như Lan Giáo viên 0913937217 nhulan822000@gmail.com
9 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên 0345677689 hangquangbinh@gmail.com
10 Lê Đỗ Hạnh Nhi Giáo vien 0393501731 kieunhisp1996@gmail.com
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐT E-MAIL
1 Doãn Mạnh Đức Tổ trưởng 0905231909 manhductx79@gmail.com
2 Nguyễn Thị Tường Vi Tổ phó 0913172320 Aidung88@gmail.com
3 Trần Văn Đông Giáo viên 0935424010 dongcbq@gmail.com
4 Đặng Ngọc Vương Gáo viên 0935679863
5 Nguyễn Thị Thủy Gáo viên 0987598350 nguyenthithuy01012009gmail.com
6 Trần Văn Nhựt Gáo viên 0939165049 nhutcbq@gmail.com
7 Võ Cảnh Dương Giáo viên 0376907593 vocanhduong@gmail.com

Cấu hình bố cục

Hướng

Phong cách menu

Màu giao diện

TAVICO TOOLS